Новости Архива

На 25.07.2016г., ЦДХВ АД Скопје изврши исплата на дивиденда врз основа на обични акции издадени од Окта АД Скопје, согласно Одлуката на собранието на акционери на Окта АД Скопје за исплата на дивиденд

Пионерска соработка помеѓу ОКТА и Централниот депозитар за хартии од вредност за  исплата на дивиденда на акционерите   (Скопје, 21.06.2016) – Централниот депозитар за хартии од вред

Регистрација на Петнаесетта емисија на обврзници за денационализација–  На ден 20.06.2016 година во Централен депозитар за хартии од вредност АД Скопје е регистрирана Петнаесетатта емисиј