Новости

На ден 06.09.2016 год., согласно доставената документација од страна на МЖ ТРАНСПОРТ АД СКОПЈЕ и Решението на Комисијата за хартии од вредност за давање одобрение за издавање  долгорочни хартии од вредност ‒ трета емисија преку приватна понуда УП 1 број 10-12 од 22.02.2016, извршено е зголемување на основната главнина на друштвото преку емисија на 302.295 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција. Новата основна главнина на друштвото изнесува 9.269.172.000 МКД и е поделена на 9.269.172 обични акции со номинална вредност од 1.000 МКД за една акција.